.: 288 :.

ساخت وبلاگ
چکیده : آدمی کِ بِ خودش متعهد نباشه وای بِ روزشه باید بِ خودم متعهد باشم بِ رویاهایی ک... با عنوان : .: 288 :. بخوانید :
آدمی کِ بِ خودش متعهد نباشه وای بِ روزشه

باید بِ خودم متعهد باشم

بِ رویاهایی کِ براش صاختم و بزرگ کردم

بِ خودی کِ میتونم باشم ..

اصتاد میگفت کاریو بکنید کِ فردا شرمندهـ دلتون نشید

باید بِ دلم متعهد باشم ..